Loading

Kompania

Brio Group lind në vitin 2006 falë iniciativës së disa kompanive të specializuara në kryerjen e aktiviteteve Global Service, në sajë të të cilave jemi në gjendje të realizojmë projekte të avancuara në fushën e Shërbimeve Logjistike të Integruara dhe të Shërbimeve për Facility Management.

Core business ynë është logjistika në outsourcing përmes administrimit të segmenteve të supply chain me avantazhe të çmuara përsa i takon efikasitetit, elasticitetit dhe shfrytëzimit të know-how, të teknologjive e të burimeve njerëzore të kualifikuara.

Jemi në gjendje t’u përshtatemi ndryshimeve të tregut duke bërë të mundur që ato të mos cënojnë automatikisht cilësinë dhe pricing e shërbimit, e duke garantuar efikasitet në kryerjen e tij.

Operojmë në makro-sektorët Food e No Food duke u ofruar Klientëve tanë shërbime të personalizuara përmes programimit, organizimit, administrimit dhe kontrollit të aktiviteteve të kërkuara.

Dëshirojmë të jemi partneri logjistik në nivel kombëtar për të kënaqur tregun aktual të Klientëve, duke patur si mission pikërisht “total customer satisfaction”.

Sistem i administrimit të çertifikuar

Brio Group përdor një sistem administrimi në rrespektim të kritereve të përcaktuara nga norma ISO 9001:2008 për çertifikimin e shërbimeve sikurse vijon: logjistikë, transport, shërbim portieri e pastrimi, dhe rezulton e rregjistruar në Rregjistrin kombëtar të Autotransportuesve me numrin BE/7463680/R.

Shiko çertifikatën

Struktura organizative e Kompanisë