Facility Management

Facility Management është “disiplina e biznesit që koordinon hapësirën fizike të punës me burimet njerëzore dhe vetë aktivitetin e kompanisë. Integron principet e administrimit ekonomik e financiar të biznesit, të arkitekturës e të shkencave të psikologjisë së sjelljeve si dhe ato inxhinierike”. Thënë ndryshe, Facility Management është procesi i projektimit, zgjerimit dhe kontrollit përmes të […]